Bg61 ドラゴン 直径 6.5cm Bg62 喜八宝 直径 6.5cm
Bg63 釈迦経文 直径 6.5cm Bg64 無垢 直径 6.5cm